Ekspertyza wodomierza

Ekspertyza wodomierza

Każdy Odbiorca wody dostarczanej przez KZB Duszniki zgodnie z zawartą umową posiada prawo do zlecenia wykonania ekspertyzy wodomierza głównego zamontowanego na przyłączu do nieruchomości w przypadku, gdy podejrzewa on jego wadliwe działanie. O sprawdzenie poprawności wskazań wodomierza głównego występuje Zakład po uprzednim złożeniu wniosku w tej sprawie przez Odbiorcę.

Przed złożeniem wniosku o wykonanie ekspertyzy wodomierza Odbiorca winien wykluczyć możliwość wystąpienia wszelkiego rodzaju przecieków, nieszczelności oraz innych możliwych awarii na wewnętrznej instalacji wodociągowej (tj. za wodomierzem głównym). Nadmieniamy, że często spotykanym powodem zwiększonego zużycia wody są m.in.: cieknące spłuczki sanitarne, nieszczelna armatura wodociągowa w tym krany i prysznice, przecieki na kranach wyprowadzonych poza budynek, możliwych podłączeniach wody do instalacji centralnego ogrzewania itp. Należy również wziąć pod uwagę fakt, że jednorazowo zwiększona kwota otrzymanej faktury może być powodem wyrównania do faktycznego stanu wodomierza w przypadku, gdy wcześniejsze faktury wystawiane były z prognozy liczonej na podstawie średniego zużycia w związku z brakiem dostępu do wodomierza przez Pracownika Zakładu.

Procedura przekazania wodomierza do ekspertyzy rozpoczyna się złożeniem pisemnego wniosku o ekspertyzę do KZB Duszniki na podstawie którego nasi Pracownicy w terminie do 3 dni od złożenia wniosku zdemontują przedmiotowy wodomierz montując w jego miejsce nowy.

Zdemontowany wodomierz zostaje przekazany do certyfikowanego Urzędu Miar, w którym zostanie wykonana ekspertyza wodomierza. Czas oczekiwania na wynik ekspertyzy wynosi około 4 tygodni. O wyniku ekspertyzy Odbiorca informowany jest pismem które otrzymuje wraz z kserokopią świadectwa ekspertyzy. W przypadku gdy ekspertyza stwierdza, iż wodomierz spełnia wymagania wprowadzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 5, poz. 29 ze zmian.)  oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 209, poz. 1513 ze zmian.) – Odbiorca zostanie obciążony jej kosztami. W przypadku gdy ekspertyza wykaże, że wodomierz przekracza dopuszczalne graniczne błędy, a co za tym idzie nie może być dalej stosowany zostanie dokonana korekta ostatniego rachunku doręczonego przed dniem złożenia wniosku o ekspertyzę oraz rachunku uwzględniającego zużycie do dnia wymontowania wodomierza którego wskazania zakwestionowano.

Zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń do wysokości wystawionej faktury nie wstrzymuje jej zapłaty. W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności, lub na żądanie odbiorcy usług zwraca się w terminie 7 dni od złożenia wniosku o zwrot nadpłaty.

 

Wniosek o wykonanie ekspertyzy wodomierza