Reklamacje

Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości usług oraz wysokości należności za usługi świadczone przez KZB Duszniki.

Reklamacje, w formie wyłącznie pisemnej, można złożyć w siedzibie Zakładu, przesłać listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej na adres kzb@duszniki.ru

Reklamacja winna zawierać merytoryczne uzasadnienie.

Odbiorca usług może reklamować prawidłowość naliczenia należności wykazanych na fakturze.

Zgłoszenie przez Odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.

W wypadku powstania nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie Odbiorcy, zwraca w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

Zakład rozpatruje reklamację i powiadamia Odbiorcę usług  o sposobie jej załatwienia w terminie od 14 do 30 dni od udokumentowanej daty wpływu.

Druk reklamacji