Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo,
25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Celem spełnienia wymogów RODO  Komunalny Zakład Budżetowy w Dusznikach przedstawia następujące informacje:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest:
Komunalny Zakład Budżetowy w Dusznikach (dalej jako „KZB”), ul. Szamotulska 16, 64-550 Duszniki.

2. Z Administratorem oraz Inspektorem Danych Osobowych można się skontaktować:  osobiście lub poprzez adres poczty elektronicznej: emilag@o2.pl, pisemnie: ul. Szamotulska 16, 64-550 Duszniki.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Administratora danych w celu m.in.:

 • działań związanych z zawarciem i wykonaniem umowy z KZB - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
 • statystycznych i raportowania wewnętrznego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1
  lit. f Rozporządzenia.
 • ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez KZB, tj. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
 • wykonywania zadań w interesie publicznym - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia,

4. Dane są przeznaczone dla KZB oraz mogą być przekazane następującym odbiorcom:

 1. pracownikom KZB,
 2. innym podmiotom świadczącym na rzecz KZB usługi związane z realizacją przedmiotu Umowy, bądź w zakresie dochodzenia należności wynikających z Umowy.
 3. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

Zakład nie planuje przekazywania Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

5. Okres przez który dane będą przechowywane

 1. w zakresie przetwarzania w celach statystycznych i raportowania wewnętrznego – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów KZB stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu.
 2. w celach określonych Pani/Pana dobrowolnym oświadczeniem - przez okres wynikający z oświadczenia
 3. w pozostałym zakresie – przez okres obowiązywania umowy, jak również przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia roszczeń związanych z wykonywaniem Umowy lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami

 6. Prawa osoby, której dane  dotyczą:

 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych
  i  prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia.
 • W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu KZB, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 • W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od KZB Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych).

 

7. W ramach realizacji umowy KZB nie podejmuje żadnych decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym z wykorzystaniem profilowania

8. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy oraz ustawowo określonych uprawnień i obowiązków KZB związanych z wykonywaniem usług wskazanych w Umowie; w przypadku niepodania danych osobowych KZB zmuszony jest odmówić zawarcia Umowy.