Ścieki

Zestawienie danych dotyczących systemów oczyszczania ścieków

 

Lp. Wyszczególnienie Jedn. Rok Korzystający
mieszkańcy gminy mieszkańcy innych gmin liczba innych gmin
1994 2011  
1. Sieć kanalizacyjna km 0 96 ~6 776    
2. Oczyszczalnia ścieków szt. 0 3 ~ 8539 b.d. 1
3. Przydomowe oczyszczalnie ścieków szt. 0 45 191    

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

 

Podczas sesji w dniu 23 lutego 2005 r. Rada Gminy Duszniki uchwaliła "Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych w gminie Duszniki na lata 2005-2015". Plan okresla zamierzenia inwestycyjne na najbliższe 11 lat mające doprowadzić do uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy oraz stworzenia niezawodnego systemu zaopatrzenia w wodę..

Wartość planowanych zadań oszacowano na ok. 33 mln zł.