Zakup samochodu ciężarowego typu VAN o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach

Zakup samochodu ciężarowego typu VAN o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach                                                                                                     

Komunalny Zakład Budżetowy w Dusznikach zaprasza do złożenia oferty w Ogłoszeniu o udzielenie zamówienia - Dostawy:

Zakupu samochodu ciężarowego typu VAN o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t

dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach  (na podstawie Prawo zamówień publicznych)

1. Ofertę należy złożyć:
a) w jednej zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego,
b) elektronicznie na adres przetargi.kzb@duszniki.eu lub kzb@duszniki.eu

2. Na kopercie/faksie/należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres  Wykonawcy oraz napis: Rozpoznanie cenowe na:
„Zakup samochodu ciężarowego typu VAN o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t”

3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem
zamówienia jest zakup samochodu ciężarowego typu VAN o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t:

1) Szczegółowy opis zamówienia zawarto w specyfikacji technicznej zawierającej „opis techniczny zadania” – stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

4. Termin realizacji zamówienia:
Od
daty podpisania umowy do dnia 10 lipca 2022 r.

5. Termin złożenia ofert:
Oferty
należy złożyć w terminie do dnia 30.06.2022 r. do godz. 12.00

6. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Pan
Damian Baran, ul. Szamotulska 16, tel. 061/29-19-107

7. Informacje dotyczące zawierania umowy:
Niezw
łocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyślę do Wykonawcy umowę w sprawie zamówienia publicznego.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty